تلگرام دکتر قدیمی

دندانپزشک کودکان دکتر سارا قدیمی

مطالب آموزشی دندانپزشکی و مقالات تخصصی برای والدین

فیلم۱

۲۰ تیر ۱۳۹۷


فیلم۴

۲۰ تیر ۱۳۹۷


فیلم آموزشی نحوه قرار دادن فیشورسیلنت
فیلم۳

۲۰ تیر ۱۳۹۷


فیلم آموزشی نحوه قرار دادن فیشورسیلنت
فیلم۲

۲۰ تیر ۱۳۹۷


فیلم آموزشی نحوه قرار دادن فیشورسیلنت