تلگرام دکتر قدیمی

دندانپزشک کودکان دکتر سارا قدیمی

دکتر قدیمی دکتر سارا قدیمی متخصص دندانپزشک کودکان و نوجوانان

دکتر قدیمی دکتر سارا قدیمی متخصص دندانپزشک کودکان و نوجوانان

  • عضو هیئت علمی و دانشیارگروه دندان پزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • رتبه اول در بورد تخصصی دندان پزشکی کودکان ایران
  • عضو انجمن دندان پزشکی کودکان ایران
  • رتبه اول دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • دارای فلوشیپ لیزر در دندان پزشکی
  • بیش از یک دهه سابقه حرفه ای

مراجعه کننده گرامی و محترم شما میتوانید به منظور هماهنگی با دکتر قدیمی از طریق شماره تلگرامی ۰۹۱۲۹۷۴۶۹۴۹  جهت وقت گیری اقدام کنید و در اسرع وقت پاسخ شما داده خواهد شد

دکتر قدیمی متخصص دندان پزشکی کودکان و نوجوانان -ارتودنسی پیشگیری

تهران – بلوار اندرزگو – خ سلیمانی غربی – پلاک ۹۰ – طبقه دوم واحد ۳ – دکتر قدیمی

۰۲۱۲۲۶۸۷۳۴۴

۰۲۱۲۲۶۸۹۱۹۵

۰۹۱۲۹۷۴۶۹۴۹

info@drsaraghadimi.ir

www.drsaraghadimi.ir

https://t.me/drsaraghadimi

دکتر قدیمی دکتر سارا قدیمی متخصص دندانپزشک کودکان و نوجوانان

مقالات انگلیسی دکتر قدیمی

۱. Fracture resistance of three different posts in restoration of severely damaged primary anterior teeth: An in vitro study.Authors: Seraj B, Ghadimi S, Estaki Z, Fatemi MDent Res J (Isfahan). 2015 Jul-Aug;12(4):372-8,2. Excision of epulis granulomatosa with diode laser in 8 years old boyAuthors: Ghadimi S, Chiniforush N, Najafi M, Amiri SJ Lasers Med Sci. 2015 Spring;6(2):92-5,3. The effect of using an educational poster on elementary school health teachers’ knowledge of emergency management of traumatic dental injuriesدکتر قدیمیAuthors: Ghadimi S, Seraj B, Keshavarz H, Shamshiri AR, Abiri RJ Dent (Tehran). 2014 Nov;11(6):620-8. Epub 2014 Nov 30.,4. Fracture resistance of cementum-extended composite fillings in severely damaged deciduous incisors: An in vitro studyAuthors: Seraj B, Ehsani S, Taravati S, Ghadimi S, Fatemi M, Safa SEur J Dent. 2014 Oct;8(4):445-9. doi: 10.4103/1305-7456.143614.,5. The effect of low-level laser therapy (810 nm) on root development of immature permanent teeth in dogs.دکتر قدیمیAuthors: Fekrazad R, Seraj B, Ghadimi S, Tamiz P, Mottahary P, Dehghan MMLasers Med Sci. 2014 May 24. [Epub ahead of print,6. Job satisfaction and its influential factors in dental academic members in tehran, iran.Authors: Seraj B, Ghadimi S, Mirzaee M, Ahmadi R, Bashizadeh H, Ashofteh-Yazdi K, Sahebjamee M, Kharazi M, Jahanmehr M.Ann Med Health Sci Res. 2014 Mar;4(2):192-7., Year. 2014,7. Comparison of Children’s Oral Health Related Quality of Life Pre- and Post Dental Treatment Under General Anesthesia Using F-ECOHIS QuestionnaireAuthors: Afsaneh Pakdaman, Seyed Jalal Pourhashemi, Mahsa Bagheri Ghalesalim, Sara Ghadimi, Yahya Bardaran Nakhjavaniدکتر قدیمی – دکتر قدیمی – دکتر قدیمی – دکتر قدیمی – دکتر قدیمی – دکتر قدیمیIranian Journal of Pediatrics 2014. 24(1):121-122. , Year. 2014,8. In-vitro comparison of instrumentation time and cleaning capacity between endodontic handpiece and manual preparation techniques in primary molar teeth.Authors: Seraj B, Ramezani G, Ghadimi S, Mosharrafian SH, Motahhary P, Safari M.Minerva Stomatol. 2013 Jan-Feb;62(1-2):17-22., Year. 2013,9. Treatment of Ankyloglossia with CO2 Laser in a Pediatric Patient.Authors: Chiniforush N,Ghadimi S,Yarahmadi N, Kamali A.Lasers Med Sci 2013; 4(1):53-5, Year. 2013,10. Inverted impacted primary maxillary incisors: a case reportAuthors: Seraj B, Ghadimi S, Mighani G, Zare H, Rabbani M.J Dent (Tehran). 2012 Spring;9(2):174-7. , Year. 2012,11. Clinical Approach of Laser Application in Different Aspects of Pediatric DentistryAuthors: Ghadimi S, Chiniforush N, Bouraima SA, Johari MJ Lasers Med Sci 2012; (2):84-90, Year. 2012,12. The Prevalence of Bruxism and Correlated Factors in Children Referred to Dental Schools of Tehran, Based on Parent’s Report.دکتر قدیمی – دکتر قدیمی – دکتر قدیمی – دکتر قدیمیAuthors: Seraj B, Shahrabi M, Ghadimi S, Ahmadi R, Nikfarjam J, Zayeri F, Taghi FP, Zare H.Iran J Pediatr. 2010 Jun;20(2):174-80., Year. 2010,13. Microleakage of stainless steel crowns placed on intact and extensively destroyed primary first molars: an in vitro study.Authors: Seraj B, Shahrabi M, Motahari P, Ahmadi R, Ghadimi S, Mosharafian S, Mohammadi K, Javad Kharazifard M.Pediatr Dent. 2011 Nov-Dec;33(7):525-8., Year. 2011,14. Temporomandibular disorders and parafunctional habits in children and adolescent: A Review.Authors: B. Seraj, R. Ahmadi, M. Mirkarimi, S. Ghadimi, M. BeheshtiJournal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences 2009. 6(1):37-45.,15. Clinical Evaluation of Fiber Reinforced Composite Resin(FRC) as a Space MaintainerAuthors: Seraj B, Mahmoudiyan J, Ghadimi SIranian Journal of orthodontics (IJO) Spring,Summer 2007; Volume 2: Number 1,2,دکتر قدیمی دکتر قدیمی دکتر قدیمی

مقالات فارسی دکتر قدیمی

دکتر قدیمی دکتر قدیمی دکتر قدیمیمقالات فارسی:۱. بررسی اثربخشی پمفلت آموزشی بر آگاهی مادران در رابطه با اولین ملاقات دندانپزشکی کودکان ۳-۷ سالAuthors: دکتر مهدی قندهاری، دکتر سید جلال پورهاشمی، دکتر فریده بقایی ، دکتر سارا قدیمیمجله دندانپزشکی کودکان ایران – شماره ۱۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۳- ص۷-۱۶,۲. مروری بر اثر کاربرد ترکیبی تابش لیزر و استفاده از فلوراید در پیشگیری از پوسیدگیAuthors: سارا قدیمی، محمد رضا خامی ، سمانه رازقیمجله دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران(دوره ۲۸ ، شماره ۱) ۲۰۱۵;۲۸(۱):۷۶-۸۵۱۳۹۴,۳. بررسی اثربخشی پمفلت آموزشی برای مادران بر همکاری کودکان ۷-۳ سال در اولین ملاقات دندان پزشکیAuthors: مهدی قندهاری مطلق، جلال پورهاشمی، سارا قدیمی* ، فریده بقاییمجله دندان پزشکی. ۱۳۹۳; ۲۷ (۴) :۳۰۹-۳۱۷ ,۴. بررسی تفاوت محیط لبه سرویکالی روکش های استنلس استیل ۳M و M.I.B در شماره‌های مختلف در مولرهای شیری و دائمیAuthors: دکتر حسین افشار، دکتر سارا قدیمی ، دکتر علیرضا حیدری، دکتر زهرا همتیمجله دندانپزشکی کودکان، بهار و تابستان ۱۳۹۲ ص ۴۴ ,دکتر قدیمی دکتر قدیمی دکتر قدیمی۵. بررسی آزمایشگاهی اثر زمان و روش لایت کیورینگ بر ریزنشت ترمیم های محافظه کارانه رزین ادهزیوAuthors: علیرضا حیدری، مهدی شهرابی، سارا قدیمی، شهرام مشرفیان، حسین انصاری، زهره رفیعیمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره ۷۱، تابستان ۱۳۹۱ ص ۹۷,

 

دکتر قدیمی دکتر قدیمی دکتر قدیمی

۶. بررسی ضریب هوشی کودکان دارای تاخیر رویش دندان مولر اول دایمیAuthors: دکتر بهمن سراج، دکتر مهدی شهرابی، دکتر حسین افشار، دکتر سارا قدیمی، دکتر محمد فلاح زاده، دکتر سمانه رازقی، دکتر ایمان صنعتی، دکتر مهشید شادفرمجله دندانپزشکی کودکان. سال ششم، شماره ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۰. ص۳۰,۷. بررسی نگرش دانشجویان دانشکده‌های دندان پزشکی شهر تهران نسبت به رفتارهای بهداشت دهانAuthors: دکتر محمدرضا خامی- دکتر سارا قدیمی – دکتر هادی زارع – مریم ربانیمجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان. ۱۳۸۹; ۲۲ (۴) :۲۲۳-۲۳۲ ,۸. بررسی آزمایشگاهی ریزنشت حد فاصل گلاس آینومر و سیلانت رزینی در ترمیم ‏های باندشونده محافظه‏کارانه (CAR)Authors: علیرضا حیدری، سارا قدیمی، شهرام مشرفیان، حسین انصاری ، الناز گنودیمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، شماره ۷۳، تابستان ۱۳۸۹ ص ۱۱۷,

دکتر قدیمی دکتر قدیمی دکتر قدیمی۹. بررسی مقایسه ای اثرات بزاق مصنوعی ساخت ایران با VA-OraLube در بهبود کیفیت حیات وابسته به سلامت دهانی بیماران مبتلا به خشکی دهان ناشی ازپرتو درمانیAuthors: دکتر سورینا صهبا، دکتر سارا قدیمی، دکتر احمدرضا طلایی پور، دکتر پیمان حداد، دکتر اسماعیل ذوالفقاریمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سال بیست و هفتم، شماره ۳ (پیاپی ۸۱)، پاییز ۱۳۸۸ ص۱۳۶,۱۰. مروری بر آکندروپلازی (گزارش یک مورد)Authors: دکتر بهمن سراج، دکتر سارا قدیمی، دکتر سمانه رازقیمجله دندانپزشکی کودکان . سال پنجم، شماره ۱۰، بهار و تابستا۱۳۸۹ ص۴۷,۱۱. ارزیابی درونی گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهرانAuthors: دکتر مهدی قندهاری مطلق، دکتر احمد جعفری، دکتر فرشته فرزیانپور، دکتر سیدجلال پورهاشمی، دکتر حسین افشار، دکتر بهمن سراج، دکتر مهدی شهرابی، دکتر یحیی برادران نخجوانی، دکتر سارا قدیمی، دکتر قاسم میقانیمجله دندانپزشکی کودکان . سال ششم، شماره ۱۲، بهار و تابستا۱۳۹۰ ص۱۹,۱۲. تاثیر آلودگی با بزاق پس از شستشوی اسید بر روی ریزنشست فیشور سیلانتAuthors: دکتر علیرضا حیدری، دکتر سارا قدیمی، دکتر شهرام مشرفیان، دکتر طاهره علی آبادیمجله دندانپزشکی کودکان. سال ششم، شماره ۱۲، بهار و تابستان ۱۳۹۰. ص۳۵,۱۳. گزارش یک مورد Langerhans cell histiocytosis در یک کودک ۳ ساله با تظاهرات اولیه دهانیAuthors: بهمن سراج ، اصغر رامیار ، راحیل احمدی ، سارا قدیمیمجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شماره ۴۶، بهار ۱۳۸۵ ص ۹۹ ,۱۴. سنجش کیفیت حیاتAuthors: سورینا صهبا – سارا قدیمی دکتر قدیمی دکتر قدیمی دکتر قدیمیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دوره ۳۲ ، شماره۴، زمستان ۱۳۸۴، ۵۹۹-۶۰۵http://tums.ac.ir/faculties/sghadimi

دانلود

کلیه حقوق قالب محفوظ است | طراحی و سئو عصر اطلاعات